Înălţarea Domnului

Înălţarea Domnului

 paraclis-neamt-catapeteasma1.jpg

Înălţarea Domnului

Apostol FA 1, 1-12

1    Întâia mea carte a, Teofile, am întocmit-o despre toate câte a început Iisus a face şi a învăţa

2    până în ziua când S’a înălţat la cer, după ce prin Duhul Sfânt le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales,

3    cărora după patima Sa li S’a şi arătat pe Sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de patruzeci de zile arătându-li-Se şi vorbindu-le despre cele ale împărăţiei lui Dumnezeu.

4    Åži’n timp ce era împreună cu ei le-a poruncit să nu se’ndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui b „pe care aţi auzit-o de la Mine;

5    că Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi întru Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile“.

6    Iar ei, adunându-se, L-au întrebat, zicând: „Doamne, oare în acest timp aşeza-vei Tu la loc împărăţia lui Israel?“

7    Iar El le-a zis: „Nu al vostru este să ştiţi anii sau vremile pe care Tatăl întru a Sa stăpânire le-a pus;

8    dar putere veţi primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh şi-Mi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi’n toată Iudeea şi’n Samaria şi pân’la marginea pământului“.

9    Åži acestea zicând, în timp ce ei priveau, S’a înălţat şi un nor L-a luat din ochii lor.

10    Åži privind ei, în timp ce El mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbaţi în haine albe,

11    care au şi zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus, Care S’a înălţat de la voi la cer, aşa va şi veni, cum L-aţi văzut voi mergând la cer“.

12    Atunci ei s’au întors la Ierusalim de la Muntele ce se cheamă al Măslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă c.

 

 

Evanghelia 
 

Luca 24, 36-53

36    Åži pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!“

37    Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh.

38    Åži El le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră?

39    Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi că duhul nu are carne şi oase aşa cum Mă vedeţi pe Mine că am“.

40    Åži zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele.

41    Åži lor, celor încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?“

42    Iar ei I-au dat o bucată de peşte fript şi dintr’un fagure de miere.

43    Åži, luând, a mâncat în faţa lor.

44    Åži le-a zis: „Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am grăit pe când încă eram împreună cu voi, că toate cele scrise despre Mine în legea lui Moise, în profeţi şi în psalmi trebuie să se plinească“.

45    Atunci le-a deschis mintea ca să’nţeleagă Scripturile.

46    Åži le-a zis că aşa este scris şi că aşa trebuia să pătimească Hristos şi a treia zi să învie din morţi

47    şi întru numele Său să se propovăduiască pocăinţa şi iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.

48    „Voi sunteţi martorii acestora.

49    Åži iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu e; voi însă rămâneţi în cetate până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus“.

50    Åži i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Åži mâinile, i-a binecuvântat.

51    Åži a fost că’n timp ce-i binecuvânta, S’a depărtat de ei şi S’a înălţat la cer.

52    Iar ei, închinându-I-se, s’au întors în Ierusalim cu bucurie mare.

53    Åži’n toată vremea erau în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.

 

 

PREDICI ŞI OMILII 

 

Sf. Nicolae Velimirovici

 

Sf. Teofan Zavoratul

 

Sf. Grigorie Palama – Despre patimi si virtuti

 

Sf. Grigorie Palama – La Sfanta Inaltare 

 

 

Lasă un răspuns